Algemene voorwaarden


Opgesteld 19-01-2013, aangepast op 25-05-2018

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J.A. Inzichtelijk, hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
8. Sommige van deze algemene voorwaarden zijn naar hun aard bestemd om ook na afloop van de overeenkomst te gelden. Die algemene voorwaarden blijven ook van toepassing, nadat de overeenkomst is geëindigd. Het gaat bijvoorbeeld om bepalingen over de aansprakelijkheid en geheimhouding.

Artikel 2. Offertes
1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn geldig tot in de offerte aangegeven termijn voor aanvaarding. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
6. Gebruiker kan de met de Opdrachtgever afgesproken fee jaarlijks aanpassen met de indexeringen, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen van aanpassingen in de fee.

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Opdrachtgever van het schriftelijk aanbod van Gebruiker. Aanvaarding vindt plaats door ontvangst door Gebruiker van het door Opdrachtgever en Gebruiker ondertekende aanbod.
3. Als de Opdrachtgever in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van de offerte, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Gebruiker de Opdrachtgever schriftelijk heeft bericht dat zij instemt met deze afwijkingen. Er is geen overeenkomst tot stand gekomen indien Gebruiker niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met deze afwijkingen. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Gebruiker slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
4. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Gebruiker zal bij de uitvoering van de overeenkomst, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen, haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de betrokken professionele dienstverlener kan worden verwacht.
Gebruiker gaat geen resultaat verbintenis aan.
6. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De algemene voorwaarden voor Gebruiker zijn tevens van toepassing op de ingeschakelde derden.
7. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
8. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop
zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
9. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11.De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan
Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
13.Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
14.Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
15.Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.
16.Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
17.Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet;
– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
– of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Partijen gaan de overeenkomst aan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, nadat de afgesproken termijn is verlopen, of door voltooiing van de afgesproken diensten door Gebruiker.
3. Als partijen niets hebben afgesproken over de beëindiging van de overeenkomst, is de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
4. De Opdrachtgever kan de overeenkomst te alle tijde opzeggen. De kosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, dienen echter wel te worden vergoed.
5. Opzegging moet gebeuren door één van beide partijen bij aangetekend schrijven waaruit de redenen van de opzegging moet blijken.
6. In de gevallen die in artikel 5.1 staan, heeft Gebruiker ook het recht de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling.
7. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
8. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
11.Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
12.Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
13.In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de
Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
2. Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen bij tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld door ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen. Of bij beëindiging van dienstverband, overeenkomst of freelance-contract.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1. Betaling vindt plaats bij vooruitbetaling op voorschotbasis. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties worden verrekend. Direct na aanvaarding van de overeenkomst als bedoeld in art. 3.2 ontvangt Opdrachtgever een factuur/declaratie. Betaling dient te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. Indien overeengekomen wordt tussen Gebruiker en Opdrachtgever, wordt er achteraf gefactureerd.
2. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Als Gebruiker de afgesproken diensten niet kan uitvoeren door omstandigheden die haar niet zijn toe te rekenen en/of niet voor haar risico komen, is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet uitvoeren van de Diensten en mag zij 1 uur administratiekosten in rekening brengen, exclusief eventuele reiskostenvergoeding. Als reiskosten gemaakt zijn, worden ook deze in rekening gebracht.
4. Indien na beëindiging van de overeenkomst niet alle op voorschotbasis in rekening gebrachte uren zijn verricht, worden teveel gefactureerde bedragen gecrediteerd, binnen 14 dagen na afloop van de overeenkomst.
5. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de factuur binnen de gestelde termijn van 14 dagen, worden geen diensten verricht door Gebruiker.
6. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de extra declaratie(s), heeft Gebruiker het recht haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever op te schorten. Gebruiker is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat Opdrachtgever daarvan van te voren op de hoogte is gesteld en Opdrachtgever nog een korte termijn is geboden alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die Opdrachtgever
lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.
7. Indien Opdrachtgever de betalingstermijn van een declaratie heeft overschreden en Gebruiker derhalve genoodzaakt is jegens die Opdrachtgever maatregelen te treffen teneinde het uitstaande bedrag te innen, is Opdrachtgever gehouden alle ter inning gemaakte kosten te voldoen, met een minimum van € 150. Tevens is hij/zij vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn rente over die vordering verschuldigd. Deze wettelijke rente bedraagt 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

Artikel 7. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
2. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een Opdrachtgever of
anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Gebruiker aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Gebruiker afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Gebruiker in verband met die verzekering draagt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mag plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, met een maximum van € 500,–.
3. De in artikel 2 neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Gebruiker ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald. Gebruiker is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van
hulppersonen en derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 9. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Geheimhouding
1. Gebruiker en de Opdrachtgever verplichten zich tot algehele geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij bij de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
gekregen en waarvan zij weten of zouden moeten weten dat bekendmaking van die informatie schadelijk is of kan zijn voor de andere partij. Dit geldt niet als – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de overeenkomst behoorlijk te kunnen uitvoeren of als zij wettelijk verplicht zijn om informatie te openbaren. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij overdracht van de vordering aan incasso of deurwaarder wordt het rapport als onderdeel van dossier meegeleverd.
2. In alle gevallen zal Gebruiker haar in te schakelen derden, verplichten geheimhouding in acht te nemen over alles wat zij bij het uitvoeren van de diensten zien of horen.
3. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen allebei alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijke informatie en gegevens die zij van de andere partij hebben ontvangen, geheim te houden.
4. Gebruiker moet ervoor zorgen dat informatie, gegevens en meningen die aan haar zijn verstrekt bij de uitvoering van de overeenkomst, niet naar de bron kunnen worden herleid, behalve als de Opdrachtgever heeft aangegeven dat hij hiertegen geen bezwaar heeft.
5. Gebruiker is gebonden aan de door de Opdrachtgever aan haar verstrekte richtlijnen en
aanwijzingen over het gebruik van de gerubriceerde/geclassificeerde en andere gegevens en van meningen, conclusies en opvattingen, die zij bij de uitvoering van de overeenkomst te weten is gekomen of zijn ontstaan.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12. Informatie en rechten naar aanleiding van de AVG per 25 mei 2018
1. Gebruiker verwerkt naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van Opdrachtgever in Pages en Numbers.
2. De gegevens worden gebruikt voor het uitoefenen van de opdracht, facturatie, tijdregistratie Opdrachtgever, tijdregistratie Gebruiker, communicatie tijdens en na de opdracht, kilometerregistratie indien nodig. Gegevens kunnen verstrekt worden aan derden indien een incassobureau, rechter of andere instantie ingeschakeld dient te worden door Gebruiker.
3. De gegevens worden voor de wettelijke bewaartermijn bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd uit de bestanden.
4. Opdrachtgever heeft recht van inzage om te zien welke persoonsgegevens van Opdrachtgever verwerkt wordt door Gebruiker.
5. Opdrachtgever heeft recht op het laten corrigeren van de persoonsgegevens indien deze onjuist zijn.
6. Opdrachtgever heeft recht zijn/haar persoonsgegevens te laten verwijderen.
7. Opdrachtgever kan de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens laten beperken indien Opdrachtgever vindt dat Gebruiker de persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt.
8. Opdrachtgever kan bezwaar indienen indien Opdrachtgever vindt dat Gebruiker zijn/haar persoonsgebruikers onrechtmatig of onjuist verwerkt.
9. Opdrachtgever kan een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens wanneer Opdrachtgever denkt dat Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving.
10. Opdrachtgever kan gebruik maken van zijn/haar rechten door contact op te nemen met Gebruiker via e-mail: info@inzichtelijk.net

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden staan op de site van J.A. Inzichtelijk. Bij de opdrachtbevestiging wordt aangegeven dat deze voorwaarden op de site vermeld staan.
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking
met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.